دوشنبه 8/4/1396
Home

سنجش عمومی

دلتان ماخوا اسم ورزشگای همدان شی باشه؟
 

سایتایِ پایدنی

facebook
revita
تخته بازا
جهان نما
انجمِن مردای هِمدان
هنرمندایِ همدان
Revita Video
همدانیا در دنیا

تبلیغات

ورود

همدانیا شیر خدان
گردش جمعه - شعر قالیبافای همدان PDF پرينت گرفتن پست الكترونيكي
نوشته شده توسط محمود شریفی امینا   
10 NOVEMBER 2015 ساعت 03:27
زمانای قدیم خانمای قالیباف وخت قالیبافی شعرائی ماخواند که واقعا تنسوق بودن، اینم یی نمونه اَ شعراشان که دوست محترم آقای محمود شریفی امینا تهیه و تنظیمش کردن.
گردش جمعه
روز جمعس و وخدِ گردِشدِ، وره سبزه ها جُفت بـِهِشدِ
ورمیداره خاله خدیجه، گوشگو و قزقان و تویجه
وا خوآرِ رقیه گیجه، بـِوه و نِوه و نِتیجه
اکرم و اَقدس و سلطنت و صُغی، رُقی و کُبی و شوخوآرِ رُقی
صحرا میرن همه وا مولوک و مُنیر، کُبرا رِ موکنن سِوارِ سنگشیر
میگن ای شیر شاه مردان ، بَخدِ ای دُخدِرِ بـِگردان
دُخدِر گیسش سفیده، سی ساله شووَر ندیده

گلین خانم خوآرِ بتول، قرچ زده هِی میشه خـُل و موچول
ای سِر و اُ سِر و دَم پَسـّا ، مَرداره هی میگیره ایسفا
بَسکی وا همه دعوا داره، لَج همه رِ در میاره
پر رو و سِرتقه خیلی اِمـِرسقه ، بسکی که قورت میره راسی مایه یِ دِقِ
وا سـُـقُلمه زدن دنده هاش تُمیده ، پَندومیدِ لباش گُلـّـاراش پوفـّیده
دو سه تا گیس فِنقلانه، پشدِ گوشاش دِلـِنگوآنه
دُخدِرِ سیا شد بخدِش، زن بوآش کرده کِرخدِش


مهین خانم مدرسه دیده ، اَ اُ دُخدِرای مُت جدیدِ
اَ دا نصرت خریده سَقـِــّز، مُتـِصـّل میلــّوآنه وز وِز
عرصا گـَردِشد میره تا باولی سیما ، یا نمایشد میره یا سیمنما !
دِیمِش آبله داره کرده قنج و قجار، عرص جُمـّه میشه فُرت شهری سوار
بسکی داره فیس و اِفاده، را نیمیره پای پیاده
مثد اَجنده ها میمانه، دِورهِ آخِره زمانِ


جُفت بهشد = شبیه بهشت
قرچ زده = لعنتی ، فحش ناسزا
خُل و موچول = پیچ و تاب خوردن
دَم پسـبا = پیاپی
ایسفا گرفتن= زیر نظر گرفتن
سـُقُلمه = مشت گره شده یا آرنج را به پهلوی کسی زدن
تُمیده = فرو رفته
پندومیده = باد کرده
گُلاراش = چشمهاش
پوفیده = باد کرده
فنقلانه = کوچگ
دِلِنگوآن = آویزان
کِرخت = ناراحت
مُت جدید = مدل جدید ، پیرو مُد
مُتصل = دنبال هم
میلوآنه = جویدن
دیمش = صورتش
قنج و قجار = آرایش کردن
فُرت شهری = اتوبوس فورد شهری
آخرين بروز رساني ( 10 NOVEMBER 2015 ساعت 04:18 )
 
اِبول, به اردو می رود PDF پرينت گرفتن پست الكترونيكي
نوشته شده توسط ابول   
26 APRIL 2015 ساعت 19:30

می دانینان که اِسمِ مَ اِبولفرض بوده اما بِشُم مُگفدن اِبول!.. هر وَخ یی کارِ خِلاف, مِلافی می کردیمان , آقاجانُم میرفِسادُمان سیزان طاق داره! ما طبقه پاینِ خانه مان چَن تا سیزان داشدیم که سقفاشان تیرچوبی بود بجُز یکی که طاق ضربی داشد.. اسمِشه هَشده بودیم سیزان طاق داره... میان اِی سیزانه پُر بود اَ اثاث کُنه ( = کهنه ).. وَخدیَم آقاجانُم میرفِسادُمان می فرمود؛ برو سیزان طاق داره به اِی کارِ خِلافی که کردی خوب فرک کن بی وین شی کردی, اگه اوجور نیمی کردی, چه کاری می کردی بهتر تر بود!
خُب ما رَم دیه چاره مان ناچار بود میواس میرفدیم... البت تا اُنجای که یادُم میایه هیش وَخد به اُ کاری که کرده بودیمان فرک , مِرک نیمی کردیم. مَ که خُودُم وا خودُم تِشِله بازی می کردم... به دِمِ نِظِرُم میودم که یی مَردی میانِ دِلِمه.. یی وار جای خودُم یی وار رَم جای اُ مَرده اَ اِی سَر به اُ سِرِ سیزان, تِشِله بازی می کردم.
اما اَ سه روز پیش که اَ اُردو ی عباس آواد برگشدیم... روزی یی وار خودُم خودُمه میرفسادم سیزان طاق داره... و دور اَ چشمِ همه ی مَردُم به دِک و دیمِ خودُم آآززااددِ آآززااد چَک می زدم... بوگو بِرِی شی!؟
جانُم که شما باشینان... مَ اَدو سه سالِ آخرِ دِبِسدان به بعد, پیشاهنگ بودم کلاس اول , دبیرسدانِ امیرکبیر می رفدم, روز پنجشَمه ی هفده ی پیش.. سالُنِ دبیرسدان دُخدرانه ی شاهدُخته گرفده بودیمان بِرِی اجرای تآتر, مَ چون قَد و هیکِلُم ریزه , میزه بود.. اَ قبلِ ایکه برنامه ها شروع بشه, هَشده بودِنُم صندلیاره ردیف و تِکِ هَم بیچینم!... حرضت عباسی, مثد ایکه مسئولیتِ دبیرِ کُلّیِ سازمانِ مِلِلِ متحده دادن بِشُم.. چنان صندلیا ره قِدِ هَم تیکّیدَم که یی میلیمتر اِی یکی وا اُ یکی جلو عقب نبود! خلاصه تآتر مآتر و باقی مراسم که تمام شد و همه رفدَن چَن تا اَ بچای دبیرسدان که اَ کلاسای بالاتر بودن وا یکی دو تا اَ دبیرامان پیشنهاد کردن که روز جُمّه بریمان اُردو... همه رَم قبول کردن.. قرال شد که فردای اُ روز بریم باغای عباس آواد, باغِ یکی اَ دبیرا... به مِنَم گفدن ؛ تُنَم بیا... مِنَم خوشال شدم... تا ایکه یکی شان گفد؛ ناهار شی بیاریم؟ اُ یکی جواب داد؛ ناهار که مهم نی, اصل؛ دور هم بودنه.. هر کی بِرِی خودش یی چیز ساده ی بیاره گُسنه نمانه .. مثدِ..برنجی, پلویی.. خلاصه خیلی دنگ و فنگ نداشده باشه...
حالا بیوینینانا!.. شب شده... مِنَم دارم جَم و جور مُکُنَم که فردا شی بِوِرَم, شی نِوِرَم... مامان جان, داره برنج ساده دُرُس مُکُنه...هی داره غُر می زنه.. آخه بِچه جان برنج ساده میشه شی؟ بی یَل برات خورِشدی مورِشدی, کوکویی, موکویی بی یَلم... اَ مامان جان, اصرار و اَ مَ انکار که اِلّا و بِلّا که گفدَن برنجِ ساده.. اَما گوآ شی؟ مِگه مامان جان, ویل می کرد... اِنقِذه گُفد که آقاجانُم به زِوان دِرآمد.. و فرمودن؛ پچا پیله مُکُنی, حُکمَن یی چیزی هَس که گُفدن برنج ساده بِوِره... اُ شد که دیه مامان جان, پی یشه نیامد.
القصه: روز جُمِّه چار صُب اَ خواب وخیزادَم و بند و بساطِمِه ورداشدم و وا سه تا ظرفِ پُرِّ پُر برنج ساده! میانِ یی ظرفای که اُ زمانا بِشِش مُگفدن « درتاس » و آبادانیا, بخصوص کارکنان شرکت نفت میان اُنا ناهار, شامِشانِ اَ خانه می بردنِ سِرِ کارِشان, بِه اُ ظرفا مُگُفدن « سِپِرتاس » (اِی عکسی که می وینینان منتها سه تایی که اصلیشه پیدا نکردم).
آخ , آخ , آخ... سِرِ ناهار شد , سُفره ره انداخدَن همه رم ظرفای ناهارشانه اِودَن. یا حرضِتِ قِیس!.. به کی بگم؟ چه بایِتُم کرد؟ شی کنم حالا!؟.. هر کی قابلامشه واز می کرد برنج که داشد هیچی, یکی خورشد فسنجان, یکی خورشدِ قیمه بادُمجان, یکی قِئورمه سبزی...مَ هموجور ریزه که بودم وا هر کدام اَ اِی ظرفا که واز می کردن ریزه تر می شدم.. اصلَن قورجیده ی قورجیده شدم... بخصوص وَخدی دیدن مَ کِز کردم و ساکِت نِشدَم سِرِ جام... یکیشان سپرتاسِ مِنه بدبخدِ فِلَکزده ی دربه دره کشید جلو, به خیالِ ایکه اولیه واز مکنه برنجه.. دویمی که واز مکنه به خیالِ خورشد می وینه که اُنَم برنجه... سیومی دیه حُکمَن خورشده.. اما وَخدی می وینه اُنَم برنجه... یا قِمِرِ بِنی هاااااااشُم! نگاه های هر کدامِشان به روی مَ به سنگینی کوه الوند... البت سعی می کردن به روو خودِشان نیارن.. و اَ خورِشدِ خودشان بِشُم دادن.. اما وا هر قاشِقی که می یَشدم دانم.. انگار فِلوس جوشانده یا سُمبل فارس بود, مگه می رفد پاین؟.. همه ش یادِ مامان جان, و اُ عِزّ و کِزّی که می کرد بلکم مَ رضایَد بدَم؛ خورشد مورشدی بی یله برام.. اما شی کنم آخه خودشان گفدن برنج ساده... اگه مگفدن چلو کباب یا چیز دیه خو لِشِ خِوِرُم ینی نیمی بردم؟ می بردم دیه!؟
خلاصه اُ اُردوئِه بِشُم زهر مار شد.. تا حتا الان که دارم مین ویسم.. ته ی گِلوم تلخ شده... با وجودی که بیشدر اَ نیم قرن اَ ماجرا گذشته!
اُنه داشدَم مگفدم که وا اُ روز, روزِ سیومی بود که خودُم خودُمه میرفسادم سیزان طاق داره.. و هی یادُم می آمد مِثد فیلمای سینمایی که سه تا ظرفِ برنج ساده ره اَ دَسّه ی سپرتاس وا « اسلو موشِن = حرکاتِ کُندِ دوربین » در میارَن دَر به خیالِ ایکه یکیش لااقل خورشد داشده باشه.. اما کو!؟
به اینجا که می رسیدم.. مِنِ ابول, آآآزززززاااااددددِ , آآآآززززااااد, به صورتُم چَک می زدم..و هی به خودُم بِدِ و بیراه مگفدم!
که یی دَفه مامان جان, دِرِ سیزان طاق داره ره وازکرد.. نگو اَ چَن وَخ قبل ایسوامه گرفده و صدای چَکای آبداری که به خودم می زنم اِشنَفده ... وا تعجب بِشُم فرمود؛اِبول!... ابول جان! پَچا خودِته می زنی؟ مگه چل شدی؟
تا اُ مِئوقه به هیشکی نگفده بودم که شی شده... شی آمده به سِرُم! اَ مامان جان که اِشنَفدم.. یی واره بُغضُم ترکید.. و دِوییدم بغل مامان حان و اندازه ی سه شبانه روز که عقده شده بود میانِ دلم زدم زیر گیره... حالا گیره نکن و کی گیره بکن!
میانِ هِق هِقِ گیره گفدم که شی شده... بعدِش کم کم آرام شدم و اَ روز بعدش دیه نرفدم سیزان طاق داره.!.. هر چَن همی الان دِلُم خواس برم!!
اینَم بگَم که اِی ماجرا بین خانواده و دوسد و آشنا برملا شده بود و برام تا یی مدتی دَس می گرفدن سِرِ شام و ناهار مُگُفدن.. برنج ساده برات بکشیم یا....!!

 
دانشگایِ بوعلی سینا PDF پرينت گرفتن پست الكترونيكي
نوشته شده توسط داملا حمید   
11 APRIL 2010 ساعت 21:26

مجله فضا و جامعهامروز بیکار بودم، رَفدم میان کتابام بپام بینم شی به شیه؟، یی مجله یِ تخصصی معماری ایتالیائی مربوط به دسامبر 1978( ینی 1 سال قبل از انقلاب) به اسم " فضا و جامعه " پیدا کردم که زمان دانشجوئی خوانده بودمش، ولی الآن بعد سی سال و چندی برام جالب بودش که خلاصه شه بری هِمِدانیایِ گُل بینویسم
در ئی مقاله اول راجبه هِمدان و اهمیت ئی شهر در طول تاریخ میگه، که چجوری سِر راه ابریشوم بوده و کاروانسراهایِ هِمدان بری شهر چه نقش مهمی داشدَن که متاسفانه بعد اَ بوجود آمدن وسایل حمل و نقل جدید هِمِدان یواش یواش ارزش خودشه اَ دَس داده
ایجاد یی دانشگاهی بری هِمدان جهت تدریس رشته های میانی و تکنیسینی ، ئی شهره تبدیل یی مرکز دانشگاهی میکرده
در پروژه یِ اولی ژورژ کاندیلی آرشیتکت فرانسوی ماخواسده کاری بکنه که دانشگاه وارد بافت شهر بشه و به همی دلیل تصمیم میگره که کُل تپه یِ مصلی ره به شهر دانشگاهی تبدیلش بکنه، اَ فلکه سنگشیر گرفده تا جاگله و محله یِ حاجی . البته وا امکان تعمیر و ترمیم کاروانسراهایِ قدیمی بری تدریس دانشگاهی
در طرح نهائی شهرک دانشگاهیه میورن بیرون شهر که دیه تپه مپه وجود نداشده و یی جا تختی سرسبزی وا جوب و روخانه بوده که طراحی می شده بری 5000 دانشجو که هر نفر تقریبا 20 متر مربع بصورت نسبی زمین داشده
ضوابط اصلی ساخدش سه تا بودن
یک ـ الهام گرفدَن اَ معماری سنتی مخصوصا بازار و کاروانسرا ها
دو ـ برقراری یی طرح اجرائی واحدیِ که بصورت اتصالی و متوالی که به دانشگا امکان توسعه داده بشه
سه ـ حفظ و نگا داری آب و جوب و سبزی محل احداث شهرک دانشگاهی
مسئله اصلی ئی بوده که دانشگا نیمی واسته بصورت یی بنای یاد بود ساخده بشه و فقط یی محله تحصیل و تدریس طراحی میشده و بری اجراش اَ کاروانسراها الهام می گرفدَن. بریکه کاروانسرا ها طوری ساخده شدن که مصرف چند جانبه دارن که در دو طبقه ساخده میشن، تبادل کالا و عقیده ها در طبقه پاین و استراحتگا در طبقه فوقانی. ئی کاروانسرا ها وا کوچه های سرپوشیده یِ پر رفدو آمدی به هم متصل میشدن و دو طرف کوچه ها مغازه ها و مچدا و مدرسه ها و (خلافه) مسترابا ساخته شده بودن وا بقیه یِ سرویسا که منطقه ره تبدیل به بازار میکرده و دانشگا یی جوری مطالعه و طراحی شده که شبیه بازار باشه و در هر واحدی (کاروانسرائی) یی رشده ئی تدریس بشه و سرویسایِ عمومی مثد ؛ سالن تأتر و کتابخانه و کلوپا و دفاتر اداری سر چار راه اتصال چارتا کاروانسرا مانند بهم باشن
دانشگا کلا به چارتا بخج تقسیم میشه؛
دانشگا
خوابگایِ دانشجوآ
خوابگایِ استادا
مرکز ورزشی در بخج جنوبی
و ئی چار بخج یی جور طراحی شدن که همه شان به یی جائی در مرکز وصل میشه که هموحالت چمند یا بازار ره داشده باشه وا تمام کارو کاسبیایِ شهری. ولی قِرار بوده که هم مرکز ورزشی و هم چمنده ورودش بری عموم آزاد بیلن که رابطه ی بین شهر و دانشگا بصورت خودی و یی رابطه یِ متداوم باشه
بخج تدریسی تشکیل شده اَ یی واحد 2000 متری ( ساختمان و حیاط وسط) و هر واحدی بری خودش میشه یی دانشکده ئی و واحدا چارتا چارتا وا هم گروه بندی میشن
ئی سوآلاره اَ ژورژ کاندیلی کردیمان؛
آقای ِ کاندیلی، چجوری شده که خواستن همدان دانشگا دوروس کنن؟ و بری شی به شما رجو کردن؟ قبل اَ رسیدن به طرح نهائی چه تصمیمائی گرفده شدَن؟
پیشدقمی اَ طرف وزیر علوم عالی آمد و بعدش اَ طرف شورای مدیریت دانشگاهی اداره شده ، مثلاً رئیس دانشگاه خودمخاری زیادی داشده، هرچند بری ساخت بخجایِ جدید مجوزا وابسده به طرح عمومی دانشگا بوده
ویژگی اصلی دانشگای همدان در استفاده اَ دو فرهنگ ایرانی و فرانسوی بوده و بری ئی کار اَ یی آرشیتکت ایرانی و یکی فرانسوی استفاده کردن، و مخصوصاً آمدن سراغ مهَ بریکه رفیق قدیم ملکه ایران فرح دیبا بودم ، اَ زمانی که واشش در دانشکده یِ معماری پاریس درس ماخواندم و تا حالا همیشه واهم در تماس بودیمان و گه گاهی منه بری
Environnement
صدام میکرد، و یی روز که تهران بودم منه بری ساخد دانشگایِ هِمِدان صدا کرد که مستقیما وارد عمل بشم
راسش اولش رد کردم چون وا سیستوم دولت اُ کشور مخالف بودم و همیشه قبل اَ قبول هر کاری باید بینم مربوط به چه کاریه، و باید به مسائل مردمی ربط داشده باشه و ئی طرح به دانشگا و مردم بستگی داشد و منم قبول کردم.
و شرط اولی که کردم کار وا آرشیتکتای ایرانی بود که بشوم شرکتی که قبلا انتخاب کرده بودن معرفی کردن به اسم ؛ شرکاء ماندالا.
روز اول هیچکس ایده و طرح مشخصی نداشد، وزیر علوم یی عده ئی اَ روشنفکرا ره جم کرده بود که بینن چه گِلی ماخوان سرشان بیریزن. فراموش نشه که یی دانشگایِ سنتی نبود و مربوط میشد به علوم میانی و تکنیسینی، مثلاً مسئولایِ بهداشدی اَ جای پزشک ، در حقیقت مناسب بری یی کشوری که در حال رشد و توسعه بود و باید یی دانشگایِ کاملا جدیدی میساخدن و ماه ها وا هم کَل کَل کردیمان و در آخر مه به ئی نتیجه رسیدم که هیچ پروژه و برنامه یِ ثابت و بلوک شده بدردمان نیموخوره، مثلما تمام چیزائی ره موگفدیمان در طول ساخد تغییراتی درش ایجاد میشد و در دوران طراحی متوجه شدم که رئیس دانشگا خیلی سخت و جدی بود همچنین گروه استادان وبین ما و آرشیتکتای ایرانی هیچ مشکل بزرگی پیش نیامد ولی در نهایت حرف آخر اَ خیلی بالاتر رسید
آقای کاندیلی تعریف شما در روش راه حل معماری ئی پروژه شیه و ئی دانشگای جدید چجوری باید گنجانده بشه؟
ایده یِ پروژه یِ اول زمانی فرم گرفد که محل احداثش انتخاب شد. مشکل طراحی یی دانشگای جدید و غیر سنتی بود که در حقیقت بری مهَ یی رشته یِ تحقیقاتیِ ثابته، تقریباً اَ سال 1960 وختی وا ژوزیک و وودز و یا به تنائی طرح 7 تا دانشگاِ جدیده دادم ایده یِ مادر و اصلی ره میان سِروم داشدم . ولی هر دَفه باید به محل ، شرایط اقلیمی، شرایط مالی، و اجتماعی اُونجانه ئی که احداث میشد تتبیقش میدادم. هموجور دانشگایِ همدان وختی زمینش انتخاب شد مجبور بودیمان بری اُ زمینه یی طرحی بسازیمان ( ینی تپه یِ مصلی) و به همی دلیل پیشنهاد یی طرحی دادم که مثد تاج بالایِ شهر باشه و تمام شهره اَ بالا زیر دسش داشده باشه و یی طرح ساده یِ خطی دادم که در دو سطح ساخده میشد و وسطش یی خیابانی زده میشد و همه چیز دانشگا روبه ئی خیابانه واز میشد
آقای کاندیلی بفرمائید ؛ کی تصمیم گرفت اکیپ طراحایِ اسکیدمور، اووینگز و مِریّل وارد گروه شما بشن؟ نوع همکاریتان شی بود ؟ و شی شد که همه چیز بهم رخت؟
او لحظه ئی که طرح اصلی انتخاب شد یی اتفاق فوق العاده ئی افتاد. همدان یی شهریه وا بافت شهری قرون وسطائی محدود شده بین تپه و کوه ، و غیر قابل قبوله که بشه اَ تکنولوژآی جدید درش استفاده کرد . در حالی که هنوزم در همدان استادا و بنا هایِ سنتی بزرگی هَسن که به کارای سنتی به اندازه یِ کافی خبرَن، به ئی دلیل سعی کردم اَ شِگِرد اینا بری ساخد دیوارایِ حمال آجری استفاده کنم. و یی کار ساده و کم خرجی اَ آب دِر آرَم ولی همه برخلافش بودن و ایده یِ منه ردش کردن بریکه ایران داشد یی دوره یِ خوب فروش نفت و داشدَن پول و شکوفائی خودشه میگذراند و به رشد مملکتشان افتخار میکردن و رویا هایِ اینه داشدَن که طی چند سال ایرانه پیشرفده و صنعتیش کنن و به ئی دلیل بدون تاروف اَ مهَ خواسدَن که بزرگترین مهندسایِ دنیاره در کنار خودوم بیگیرم . و رفدَن سراغ اسکیدموور ، اُووینگز و مِرّیل که اَ آمریکا می آمدن وا یی گَله ئی مهندس و تکنیسین اَ هر رشده ئی و طرح منه بدبخده هَشدَن کنار و در حالی که هرکس داشد یی طرحی میداد مهَ پَلوی خودوم می گُفدَم؛ حالا ایناره کی ماخوا اجراشان کنه؟ و در آخر یی کوهی طرح و پروژه آماده کرده بودن ولی شرکتایِ اجرائی محلی حتی در حد خواندن ئی نقشه ها نبودن چه برسه به اجراشان و آخرش طرح دانشگا شد یی مصیبتی و اَ طرفی پولی ام که در نظر گرفده شده بود دیه انقد نبود. چیزی نگذشت که همه یِ کارا ره متوقف کردن و فکر یی دانشگائی در یی منطقه یِ دیه افتادن که تا اونجانه که ممکن بود ساده و ارزان دربیایه و بشه وا اوسا کارای محلی انجامش داد، اوجو شد که بازم آمدن سراغ مهَ که اَ روز اول حق داشدَم
محل احداث جدید متاسفانه بیرون شهر بود، ولی جاش حرف نداشد و وا همو گروه ایرانی پروژه یِ دوم ره دادیمان
آقایِ کاندیلی، چقدر در طرح دوم کاروانسرا ها و معماری سنتی تاثیر داشدَن؟
همدان یی شهر خیلی آنتیکیه، اسمش اول اکباتان بوده، پاتخده ماد ها ، بعدش شده یی شهر کاروانی و نقطه یِ مهم گذرگاه جاده یِ ابریشوم، مرکز بازار، قلب شهر اَ کاروانسرا ها تشکیل شده، بافت شهر بصورت قرون وسطائی تا سالهای 1930 مسیحی حفظ شده بوده، ینی تا زمانی که آلمانیا یی جراحی سخت و خشنی بدستور پدر شاه در شهر ایجاد کردن و در شهر جدید یی میدان بزرگ ساخدَن وا شیش تا خیاوان . ئی مداخله یِ مهندسای آلمانی تمام بافت شهر سنتیه بهم زده و تمام محل عبور و مرور مردمه بهم پاشیده و همچنین کاروانسراها ره وائیکه خراب نشدن ولی رول اصلی خودشانه اَ دس دادن
در طرح اولی قرار بود که بهترین و قشنگترین کاروانسراره ترمیم کرده و جزء دانشگا بکنیمش که هیچ وخت اجرا نشد. وختی مهَ طرح نهائیه دادم خواسدم یی جور بشه که اوسا کارای محلی به راحتی بتانن کارشانه بکنن و چون جا تخدی بود خیلی سعی کردم ساختمانش مثد کاروانسرا باشه و در واحدای اصلی سعی کردم که در طبقه یِ هم کف فعالیتای عمومی باشه و در طبقه یِ فوقانی رشده هایِ تخصصی و تحقیقاتی و بری رفدَن اَ یی دانشکده به اُ یکی اَ راهروائی استفاده بشه که مثد بازار باشه
ئی طرح به راحتی اجرا پذیر بود بریکه واحد اصلی همو بوده که هی تکرار میشد. دقیقا مثد کاروانسرا ها . چون همدان برف زیاد میواره، ساخدَن حیاط وسطی که کاروانسرا ها دارن بری اینه که برف پشت بانا میانش جم بشن و یا رخده بشن تا بازارا و گذر گا هها اَ برف آزاد باشن
آقای کاندیلی، رابطه ی شما وا کارگای ساخت چجوری بوده و آیا در دوران ساخد تغییراتی در پروژه انجام گرفده؟
طرحه مهَ دادم ولی اجراش دسه شرکتایِ ایرانی بود که البته صد در صد دوروس اجراش نکردن ولی در اصل تغییرات کلی درش انجام نگرفد. جالبه که بینیمان واقعاَ همو استفاده ازش شده؟ میدانم که مجله شما به ئی مسئله خیلی اهمیت میده
اکتبر امسال اولین واحد کارش تمام شد ولی تنها چیزی که وا پروژه اول فرق موکنه رابطه یِ مستقیم شهر وا دانشگاس که الآن چون بیرون اَ شهره بیشتر شباهتش به کامپوس میمانه
آخرين بروز رساني ( 01 AUGUST 2015 ساعت 22:14 )
 
اصطلاحات زنان همدان PDF پرينت گرفتن پست الكترونيكي
نوشته شده توسط ملا پروین همدانی   
05 APRIL 2015 ساعت 16:53
کرده خواهش ز من اَن مَه عمل دشواری
اصطلاحات زنان همدان را باری
وخی اُمـّاج بمال دُخدره عَید آمد آخه
قِرچمانه زِده آخه چقدر رو داری
حالا چنگول میگیری؟ نِکّه به رودت اِفتاد
اَما شی مِثد بووآی اَن به اَنت بیعاری
وَخیزم وا هِلِه کو کِرچ کِبوتت بکنم؟
روت به غسرخانه بفته، که چینی روداری
پسره رد شو اُسر وایسادی اینجا شی کنی؟
هِی می زُلاّنی بشُم چشماته بایقوچ واری
دییه ای چالِمه شیّه شِرتِکه هَشدی به سِرت
اینه هشدی به سرت تا که بگَن دینداری؟
آش پَلته مُخوری پُشد پیلَت پَندمیده
هِی تو ماقِت می چینه هِی همّه روز بیماری
شوئِروم شِو زِده توم لَممِه سی کن شی شده
خوش به حالِ تو، که اَ شوئر بیزاری
شِوئِروم، هیش نیمی خواتُم، که خدا ورچیننه تِش
ای نِشُد، یَکی دییه، زِنکه مِگه بیکاری
لِوِ بان نِشدی دییه وَخنیمیزی ای سِرَ خور
چــِشمد افداده به اِربایمِ بـِنهِ بازاری
دو گوله ی اَن به میان بار نشده، خاک به گورُم
قاینِنه م پاچـِمه شِو قاپ میزنه سَگواری
دِوازی گوشد می آره خانه، اُنم ، یی شِوُ به میان
قُرته قُرتم مُکنه مِثد خوروسِ لاری
شی میگی پاپتی یه، ورکو بمانه خانه تان
وَخدِ اینه که بینیشیم به ای جور گُفداری؟
دِکِ دیمِت شی شده باز مِگه دایزَت زِده تِت
دامُلا بشنَفه می پـِلمانِه تِش گِو واری
پس صِوا یـِی قوزوله ی تـِج بوریم هَف لانجین
شِنگ و یونجه بُخوریمان، چـِقَـذَر بیعاری
روز سینزه قوزوله ی تِج می وِریم هَف لانجین
خِش نِکن خانهِ مِه کردم هَمـّه رِ گِردواری
دُخدره سنگِ شیرِ چرب مُکنه، خاک به گورُم
نُن و حلوا دَ ماخوا مِثذِ یکی الواری
دو گوله، دَر دوگوله، سَقـِز و شِنگ و گِـلِ قُم
اِسپرون پَ کی اِشانده، تو بازم رو داری
آخرين بروز رساني ( 05 APRIL 2015 ساعت 17:28 )
 
اسناد قدیمی مطبوعاتِ همدان PDF پرينت گرفتن پست الكترونيكي
نوشته شده توسط عمو مهر   
10 MARCH 2015 ساعت 05:40

اسناد قدیمی مطبوعاتِ همدان

گفتنی ست که معرفی این نشریات به ترتیب حروف الفبا ست. و تعدادِ آن ها روی هم چهل و دو نشریه است.
______________________________________________
1_ « آرونگ ». نوع و روش؛ خبری, ادبی, سیاسی. صاحب امتیاز؛ تقی مرتضوی. مدیر مسوول؛ تقی مرتضوی. تاریخ انتشار 1325. محل انتشار همدان. فاصله ی انتشار؛ هفته گی. تعداد صفحه؛ چهار.
2_ « اروند ». نوع و روش؛ اجتماعی, سیاسی. صاحب امتیاز؛ تقی مرتضوی. مدیر مسوول؛ تقی مرتضوی. تاریخ انتشار؛ 1325 محل انتشار؛ همدان. فاصله انتشار؛ هفته گی. تعداد صفحه؛ چهار.توضیح؛ این نشریه پس از انتشار بیست و پنج شماره تعطیل شد.( توضیح از دکتر اذکایی )
3_ « الوند ». نوع و روش؛ ادبی, علمی, تاریخی, اخلاقی. مدیر مسوول؛ علی محمد آزاد. تاریخ انتشار؛1304. محل انتشار؛ همدان. فاصله انتشار؛ ماهانه. تعداد صفحه؛ بیست. وابسته به انجمن ادبی همدان.توضیح؛ این مجله صرفَن به منظور تقویت افکار دانش آموزان و علاقه مندان منتشر می شد. سپس به علت نبودن بودجه! تعطیل شد.. .( مجوز از وزارت معارف )
4_ « الوند ». نوع و روش؛ ادبی, اجتماعی, علمی, سیاسی. صاحب امتیاز؛ اکبر شریفی امینا. مدیر مسوول؛ اکبر شریفی امینا. سردبیر؛ علی حمیدی. تاریخ انتشار؛ 1325. محل انتشار؛ همدان. فاصله انتشار؛ دو هفته یک بار. تعداد صفحه؛ چهار. ( مجوز وزارت فرهنگ: اذکایی
5_ « باباطاهر ». نوع و روش؛ خبری, سیاسی. صاحب امتیاز؛ عطاء الله عبادی. مدیر مسوول؛ عطاء الله عبادی. تاریخ انتشار؛ 1330. محل انتشار؛ همدان. فاصله انتشار؛ هفته گی. تعداد صفحه؛ چهار. توضیح؛ در کتاب چهره ی مطبوعاتِ معاصر نام مدیر مسوول؛ عطاء الله روح آزاده, آمده است. ( توضیح از؛ صالحیار )
6_ «بازار ». نوع و روش؛ سیاسی, اجتماعی. صاحب امتیاز؛ علی پوینده. مدیر مسوول؛ علی پوینده. تاریخ انتشار؛ 1331. محل انتشار؛ همدان. فاصله انتشار؛ هفته گی. تعداد صفحه؛ چهار. وابسته به جبهه ملی شعبه همدان و اصناف. توضیح؛ از این نشریه هیجده شماره بیشتر منتشر نشد. ( اذکایی و یادداشت های سعید رحیمیان )
7_ « بولتن روزانه » (بولتین ). نوع و روش؛ خبری, ساسی. صاحب امتیاز؛ کنسول انگلیس در همدان. تاریخ انتشار؛ 1321. محل انتشار؛ همدان. فاصله انتشار روزانه. تعداد صفحه؛ دو. وابسته به کنسولگری انگلیس در همدان. توضیح؛ مطالب این بولتن صرفَن تبلیغ علیه آلمان نازی بود و تا پایان جنگ جهانی دوم انتشار آن ادامه داشت.( اذکایی )
8_ « بهترین خواندنی ها ». نوع و روش؛ عمومی. صاحب امتیاز؛ صادق بهمرام نراقی. مدیر مسوول؛ صادق بهمرام نراقی. تاریخ انتشار؛ همدان. فاصله انتشار؛ هر دو هفته یک بار. تعداد صفحه؛ شانزده. توضیح؛ این مجله حاوی اخبار و مطالب دیگر نشریات, بخصوص نشریات سراسری بود. ( اذکایی. برزین )
9_ « پیک اسلام ». نوع و روش؛ ادبی, مذهبی, فلسفی. صاحب امتیاز؛ جواد مقصود. مدیر مسوول؛ جواد مقصود. تاریخ انتشار؛ 1341. محل انتشار؛ همدان. فاصله انتشار؛ ماهانه. تعداد صفحه؛ چهل و هشت صفحه با جلد رنگی. توضیح؛ این مجله تا شش شماره و با عنوان ماه نامه حوزه ی علمیه ی غرب ( آخوند ) منتشر می شد. ( اذکایی. برزین )
10_ « تاریخ ». نوع و روش؛ انتقادی, اجتماعی, خبری. صاحب امتیاز؛ سید کاظم حسینی ( حسینی داور ). مدیر مسوول؛ سید کاظم حسینی ( حسینی داور ). تاریخ انتشار؛ 1327. محل انتشار؛ همدان. فاصله انتشار؛ هفته گی. تعداد صفحه؛ چهار. توضیح؛ دارای مقالات تند سیاسی, برخی در قالب شعر, به علت اشتغال مدیر روزنامه به شغل دبیری انتشار این هفته نامه پس از مدتی تعطیل گردید. ( اذکایی. برزین).

آخرين بروز رساني ( 10 MARCH 2015 ساعت 05:43 )
 
More Articles...
<< شروع < نمايش 1 2 3 4 بعدي > پايان >>

صفحه 1 از 4

ساعت شهراي دنیا

بیوین چندتا آدم سِره کارن

در حال حاظر 2 مهمانها آنلاين ميباشند
Copyright © 2005 - 2017 همدانیا شیر خدان. Designed by olwebdesign.com